Klachten

 • Wat bieden wij?

  • • dagopvang en buitenschoolse opvang;
  • • laag uurtarief;
  • • ruime openingstijden;
  • • kleine groepen zodat kinderen de aandacht krijgen die ze   verdienen;
  • • wij zijn het gehele jaar open;
  • • een hippe en frisse uitstraling;
  • • een gecertificeerd VVE piramide organisatie; een divers   activiteiten programma dat de ontwikkeling stimuleert op   een speelse wijze;
  • • centraal gelegen;
  • • interne coach voor de pedagogisch medewerkers, om de   kwaliteit te waarborgen;
  • • all-inclusive: u hoeft alleen maar een knuffel en speentje   mee te geven.
  LifeStyleXperience RTL4 en RTL5

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn. Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen. Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen, wanneer u echter zelf deze stap om welke reden dan ook niet wilt of kunt volgen kunt u de onafhankelijke klachtencommissie zelfstandig benaderen. Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ).

Kinderdagverblijf Njoy stelt jaarlijks het jaarverslag klachten op. Voor de ouders ligt er een exemplaar ter inzage op de locaties. Deze is op te vragen bij de vestigingsmanager.

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door de leidster of de leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Op grond van artikel 1.57c, eerste lid, en artikel 2.13b, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn houders van kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen vanaf 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van geschillen.
Vanaf 1 januari 2016 is er nog maar één landelijke Geschillencommissie op het terrein van de kinderopvang, te weten de Geschillencommissie Kinderopvang van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De verplichting om aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang is in de plaats gekomen van de vroegere verplichting om een onafhankelijke klachtencommissie te hebben of te zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ).

De volledige klachtenprocedure en het klachtenreglement ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.
De geschillencommissie
In het kader van de algemene leveringsvoorwaarden kinderopvang is er ook een geschillencommissie. Geschillen die voorgelegd kunnen worden aan de geschillencommissie moeten voortkomen uit onenigheid over het al dan niet nakomen van de algemene leveringsvoorwaarden kinderopvang.